SERVICII CADASTRU

 • Lucrări de cadastru general (sau de specialitate) și intabulare pentru apartamente, case, vile, terenuri intravilane și extravilane;
 • Întocmirea și depunerea documentației pentru obținerea numărului cadastral provizoriu necesar la înscrierea în Cartea Funciară pentru apartamente, terenuri intravilane și extravilane;
 • Realizarea documentațiilor necesare alipirii (comasării), dezmembrării sau reactualizarii numerelor cadastrale ale bunurilor imobile înscrise în Cartea Funciară;
 • Lotizări de terenuri intravilane și extravilane;
 • Studii topografice (pe suport analogic sau digital) pentru realizarea diferitelor investiții în toate fazele întocmirii documentațiilor (C.U., P.U.Z., P.U.D., P.A.D., P.A.C.);
 • Documentații pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan;
 • Planuri de amplasament și delimitare a corpului de proprietate;
 • Relevee;
 • Materializarea pe teren a limitelor bunurilor imobile înscrise în Cartea Funciară;
 • Verificarea limitelor bunurilor imobile înscrise în Cartea Funciară;
 • Asistență la cumpărarea proprietății;
 • Verificare de cărți funciare și cadastre existente;
 • Identificarea și trasarea poziției reale a terenului cumpărat sau care urmează a fi cumpărat;
 • Verificarea suprapunerilor limitelor de proprietate cu cele ale vecinilor;
 • Măsurători ale proprietății
 • Întocmirea documentației cadastrale pentru prima intabulare, pentru completări cu construcție , alipiri și dezmembrări de parcele
 • Parcelări, lotizari de terenuri bazate pe propuneri de parcelare efectuate de arhitecți colaboratori
 • Depunerea dosarului la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară
 • Urmărirea pe parcurs a dosarului în vederea avizării
 • Ridicarea dosarului avizat și intabulat și predarea către Dvs., ridicări topografice pentru orice tip de teren
 • Întocmire planuri de situație și de detaliu la diverse scări
 • Trasări limite de proprietate
 • Trasări pentru construcții (contur construcție, axe etc.)
 • Trasări rețele edilitare
 • Relevee construcții
 • Calculul volumului de săpătură
 • Verificări ale poziției în plan , verticalității construcției și a respectării planurilor de trasare
 • Verificare de titlu,cărți funciare și cadastre existente
 • Identificarea și trasarea poziției reale a terenului cumpărat sau care urmează a fi cumpărat verificarea suprapunerilor limitelor de proprietate cu cele ale vecinilor , folosind tehnologia GPS

Dispunem de echipamentele topografice moderne și performanțe iar calitatea lucrărilor este garantată de experiența experților noștri.

Prețurile sunt calculate pentru fiecare proiect în parte, în funcție de specificul ridicării topografice (geografia terenului, suprafață, număr de puncte necesare).

formular de comandă

Comandați serviciile noastre topografice online

Urmărire cerere RGI

Utilizați acest LINK pentru urmărirea stadiului cererii RGI (cererea de eliberare a extrasului de carte funciară pentru informare). Aflați dacă s-a emis referat de completare, s-a admis sau s-a respins cererea dumneavoastră.

ANCPI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)

Ettera

ANCPI